GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce najdete informace o tom, jak náš web nakládá s Vašimi osobními údaji, které jste nám o sobě sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). O účelech a procesech zpracování osobních údajů a o Vašich nejdůležitějších právech Vás informujeme v tomto textu.


I. Identifikační údaje správce osobních údajů

Firma: Safari Baby Club – mateřská škola
Jméno: Kamila Bucherová
E-mail: bucherova@safariclub.cz
Telefon: +420 731 521 766
Adresa: Mrštíkova 1122/40, 500 09 Hradec Králové

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

III. Společný správce osobních údajů

Nemáme žádné společné správce osobních údajů.

IV. Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme vždy výlučně v souladu se zákonnými předpisy a nařízeními. Při zpracování Vašich osobních údajů využíváme právní tituly Zákonná povinnost, Plnění smlouvy, Oprávněný zájem a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel na jasně stanovenou dobu.

V. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vám mohli poskytovat plnění dle uzavřené smlouvy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít. Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých plnění, hájení a uplatňování našich práv, zpracování a vyřízení Vašich připomínek. Osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem.

VI. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti. Vyžadujeme předání jen těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů, o kterých jsme Vás informovali.

Vaše osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás výrazně dotýkalo.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti, právní tituly a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. V některých případech můžeme na základě našeho oprávněného zájmu rozhodnout, že osobní údaje budeme zpracovávat i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.

VIII. Předávání osobních údajů

S výjimkou našich Zpracovatelů osobních údajů (viz dále) nepředáváme osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají.

Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

IX. Zpracovatelé osobních údajů

Se všemi našimi zpracovateli osobních údajů máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy, přiměřeně kontrolujeme jejich činnost ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů a průběžně vyhodnocujeme rizika a hrozby z této spolupráce vyplývající.

X. Zabezpečení osobních údajů a přístup k nim

Dbáme na to, aby k osobním údajům, které zpracováváme, měli přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

V některých případech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných předpisů o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména subjekty poskytující společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, externí účetní a další subjekty v případě potřeby.

Třetím subjektům Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné. Jedná se zejména o dopravce, kteří Vaše osobní údaje potřebují pro řádné doručení zásilky. Všichni zpracovatelé a třetí subjekty budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí produktů a služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, či výkon našich oprávněných zájmů v souladu se zákonem.

Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Jste-li právnická osoba, zavazujete se seznámit Vaše zástupce, kontaktní osoby a pracovníky s těmito zásadami. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, zavazujete se je seznámit s těmito zásadami.

XI. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

  • Právo na přístup k údajům: poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme
  • Právo na opravu osobních údajů: zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme
  • Právo na výmaz: na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR
  • Právo na omezení zpracování: místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat
  • Právo na přenesení osobních údajů k jinému správci: pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci
  • Právo vznést námitku proti zpracování: námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat
  • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 20. června 2018

Najdete nás na YouTube

Videa z naší mateřské školy můžete sledovat na našem kanále

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat!